MR

Medezeggenschapsraad (MR)

Email: mr@deduinsprong.nl

Wat doet de MR?

De Medezeggenschapsraad is een wettelijke verplicht overlegorgaan dat de belangen behartigt van iedereen die betrokken zijn bij de school. De Medenzeggenschapsraad is samengesteld uit vijf ouders en vijf personeelsleden van onze school. Zij zijn gekozen uit vrijwillige kandidaten. De schoolleiding (directeur van de Duinsprong) is aanwezig bij de vergaderingen alleen geen lid van de Medezeggenschapsraad.

Wie zijn lid van de MR

Mr Oudergeleding 

Voor de personeelsgeleding zijn dat:

 Tamara Arendse (1) Esther Kuijsters  Sanne Krol Dorothé Vermeulen Marieke Berenschot


Tamara
Arendse  


Esther
Kuijsters

Sanne
Krol
Dorothé
Vermeulen


Marieke
Berenschot

 

Wat doet de Medezeggenschapsraad:

De Medezeggenschapsraad adviseert o.a. bij voorgenomen fundamentele wijzigingen in de schoolorganisatie of het onderwijsprogramma, personeelsbenoemingen, de vakantieregeling, zaken betreffende veiligheid en gezondheid op school en het toelaten of verwijderen van leerlingen.

 Het schoolbestuur (directie Scala) vraagt de Medezeggenschapsraad om instemming bij besluiten over fusie van de school, deelname aan onderwijskundige projecten, belangrijke verbouwingen en beleid m.b.t. voorzieningen voor de leerlingen en het betrekken van ouders bij ondersteunende werkzaamheden op school. 

De uiteindelijke verantwoordelijkheid blijft bij het schoolbestuur. 

De Medezeggenschapsraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding over allerlei zaken die de school betreffen. Deze vorm van inspraak is geregeld in de Wet Medezeggenschapsraad op Scholen (WMS). 

Het schoolbestuur is verplicht om de Medezeggenschapsraad twee keer per jaar te informeren over de algemene gang van zaken. In de Wet Medezeggenschap op Scholen in het MR reglement ligt vast op welke wijze de Medezeggenschapsraad instemmingsrecht of adviesrecht heeft.

Bevoegdheden van de Medezeggenschapsraad:

-       Recht op informatie
-       Recht op overleg met het bestuur
-       Aandragen van onderwerpen
-       Adviesrecht; Adviesrecht wil zeggen dat de directie het standpunt van de MR niet hoeft over te     nemen, wel dat er serieus op gereageerd moet worden.
-       Instemmingsrecht; het instemmingsrecht gaat een stap verder dan het adviesrecht: in dat geval kan de directie zonder instemming van de MR geen besluit nemen.

Wat doet de Medezeggenschapsraad niet:

-       Praten over individuen.
-       Zich opstellen als klachtenbureau
-       Zich gedragen als ombudsman.
-       Individuele problemen oplossen.

Naast de Medezeggenschapsraad is er ook nog een GMR. Dit is de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad van alle scholen die onder het bestuur SCALA vallen. Dit zijn twaalf katholieke en drie openbare basisscholen  en een school voor speciaal basisonderwijs in de gemeente Heusden.
De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad behartigt de zaken, die voor de aangesloten scholen op dezelfde manier geregeld moeten worden.

Wilt u een keer een vergadering bijwonen als toehoorder of om een onderwerp in te brengen. Dat kan. U dient zich hiervoor een week voor de vergadering aan te melden via mr@deduinsprong.nl

Mocht u vragen hebben of meer informatie wensen dan kunt u ons mailen of  een Medezeggenschapsraad lid aanspreken.

Schooljaar 2019-2020:

Vergaderdata:

woensdag 4 september, dinsdag 8 oktober, donderdag 14 november, maandag 9 december, woensdag 5 februari, dinsdag 24 maart, donderdag 14 mei en maandag 22 juni.

 

Schooljaar 2018-2019:
Besproken punten:

17 juni: Klik hier

27 maart: Klik hier

21 januari: Klik hier 

 

Jaarverslagen:

Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van K.B.S. de Duinsprong/ Nuria van Aart vastgesteld door de raad op 27 mei 2015.

Artikel 1  Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

 1. De medezeggenschapsraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
 2. De voorzitter is belast met het openen, schorsen, heropenen, sluiten en het leiden van de vergaderingen van de medezeggenschapsraad.
 3. De voorzitter en bij diens verhindering de plaatsvervangend voorzitter vertegenwoordigt de medezeggenschapsraad in en buiten rechte.

 

Artikel 2 Secretaris

 1. De medezeggenschapsraad kiest uit zijn midden een secretaris.
 2. De secretaris is belast met het bijeenroepen van de medezeggenschapsraad, het opmaken van de agenda en het voeren van de briefwisseling en het beheren van de voor de medezeggenschapsraad bestemde en van de medezeggenschapsraad uitgaande stukken.

 

Artikel 3 Penningmeester

 1. De medezeggenschapsraad kiest uit zijn midden (indien gewenst) een penningmeester.
 2. De penningmeester voert de financiële huishouding van de medezeggenschapsraad; hij stelt ieder jaar de begroting op en legt over ieder jaar verantwoording af in het jaarverslag.
 3. De penningmeester doet de raad een voorstel in de begroting voor de wijze waarop de door het bevoegd gezag beschikbaar gestelde middelen voor de raad, de eventuele geledingen en de deelraad worden verdeeld.
 4. De raad stelt de begroting vast.

 

Artikel 4 Bijeenroepen en agenda van de medezeggenschapsraad

 1. De medezeggenschapsraad komt ten behoeve van de uitoefening van zijn taak tenminste 8 per jaar bijeen en in de in het medezeggenschapsreglement bepaalde gevallen.
 2. De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de vergadering.
 3. De vergadering wordt, behoudens spoedeisende gevallen, gehouden binnen 14 dagen nadat een verzoek daartoe is ingekomen. De vergadering wordt op een zodanig tijdstip gehouden dat alle leden van de raad redelijkerwijze aanwezig kunnen zijn.
 4. De leden en eventuele adviseurs (en/of directieleden) worden door de secretaris schriftelijk uitgenodigd.
 5. De secretaris stelt voor iedere vergadering een agenda op, waarop de door de voorzitter en door de leden opgegeven onderwerpen worden geplaatst.
 6. Ieder lid van de medezeggenschapsraad kan een onderwerp op de agenda doen plaatsen.
 7. Behoudens spoedeisende gevallen worden de uitnodiging en de agenda tenminste 1 week vóór de te houden vergadering van de medezeggenschapsraad verstuurd.

 

 1. De secretaris stuurt een afschrift van de agenda van de vergadering van de medezeggenschapsraad aan het bevoegd gezag en aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De agenda wordt ter inzage gelegd op een algemeen toegankelijke plaats in de school ten behoeve van belangstellenden. Waar mogelijk maakt de secretaris gebruik van de in de school gebruikelijke digitale communicatiemiddelen.

 

Artikel 5 Deskundigen en/of adviseur

 1. De medezeggenschapsraad kan besluiten één of meer deskundigen/adviseurs uit te nodigen tot het bijwonen van een vergadering met het oog op de behandeling van een bepaald onderwerp.
 2. Aan de in het eerste lid bedoelde personen worden tijdig de agenda en de stukken van de betrokken vergadering verstrekt.
 3. De leden van de raad kunnen in de vergadering aan de in het eerste lid genoemde personen inlichtingen en advies vragen.
 4. Een deskundige kan ook worden uitgenodigd schriftelijk advies te geven.

 

Artikel 6 Commissies

De medezeggenschapsraad kan commissies instellen ter voorbereiding van de door de raad te behandelen onderwerpen.

 

Artikel 7 Quorum en besluitvorming

 1. Tenzij dit reglement anders bepaalt, besluit de medezeggenschapsraad bij meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft plus één van het totaal aantal leden aanwezig is.
 2. Indien in een vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt een nieuwe vergadering belegd op de in artikel 4 voorgeschreven wijze, met dien verstande dat er slechts 2 dagen tussen de rondzending  van de oproep en de datum van de vergadering behoeven te verlopen. Deze laatste vergadering wordt gehouden en is gerechtigd besluiten te nemen ongeacht het aantal leden dat is opgekomen.
 3. Over zaken wordt mondeling en over personen wordt schriftelijk gestemd. De medezeggenschapsraad kan besluiten van deze regel af te wijken.
 4. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht en tellen voor het bepalen van de meerderheid niet mee. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.
 5. Wordt bij een stemming over personen bij de eerste stemming geen gewone meerderheid behaald, dan vindt herstemming plaats tussen hen die bij de eerste stemming de meeste stemmen kregen. Bij deze herstemming is diegene gekozen die alsdan de meeste stemmen op zich verenigd heeft. Indien de stemmen staken, beslist het lot.
 6. Bij staking van de stemmen over een door de medezeggenschapsraad te nemen besluit dat geen betrekking heeft op personen, wordt deze zaak op de eerstvolgende vergadering van de medezeggenschapsraad opnieuw aan de orde gesteld. Staken de stemmen opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

 

Artikel 8 Verslag

 1. Verslag van de vergadering wordt door de leden om toerbeurten gemaakt en dat bij de eerstvolgende vergadering door de medezeggenschapsraad wordt vastgesteld.
 2. Het verslag wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, achtste lid, van dit reglement bekend gemaakt.

 

Artikel 9 Communicatie en informatie

 1. De secretaris doet jaarlijks in de maand september schriftelijk verslag van de werkzaamheden van de medezeggenschapsraad van het afgelopen schooljaar.  Dit verslag behoeft de goedkeuring van de raad.
 2. De secretaris bevordert de communicatie met alle belanghebbenden en doet dit ten minste door er zorg voor te dragen dat goedgekeurde verslagen van vergaderingen en het jaarverslag zo spoedig mogelijk worden verspreid (schriftelijk en/of digitaal) onder bestuur, directie, secretarissen van deelraden en de  secretaris van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Het verslag is eveneens op een algemeen toegankelijke plaats digitaal en/of schriftelijk ter inzage voor belangstellenden.

 

Artikel 10 Onvoorzien

 1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de medezeggenschapsraad op voorstel van de voorzitter, met in achtneming van het medezeggenschapsreglement.

 

Artikel 11 Wijzing en vaststelling van het huishoudelijke reglement

 1. De medezeggenschapsraad is te allen tijde bevoegd het huishoudelijke reglement te wijzigen en opnieuw vast te stellen.
 2. De secretaris draagt er zorg voor dat het bevoegd gezag over de wijzigingen na vaststelling door de medezeggenschapsraad wordt geïnformeerd.

 

Artikel 12 Bepalingen ten behoeve van de geledingen.

Deze bepalingen kunnen indien gewenst nader worden ingevuld. Er kan onder andere in geregeld worden op welke wijze de stemming plaats vindt waarbij één geleding het instemmingsrecht heeft. Voorbeeld:

In de gevallen waarin in gevolge dit reglement een voorgenomen besluit van het bevoegd gezag de instemming behoeft van ofwel het ouder- ofwel het personeelsdeel van de raad, beslist dat deel bij meerderheid van stemmen in een vergadering, waarin ten minste de helft plus één van het aantal leden van dat deel van de medezeggenschapsraad aanwezig is.