Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijke verplicht overlegorgaan dat de belangen behartigt van iedereen die betrokken zijn bij de school. De Medenzeggenschapsraad is samengesteld uit vijf ouders en vijf personeelsleden van onze school. Zij zijn gekozen uit vrijwillige kandidaten. De schoolleiding (directeur van de Duinsprong) is aanwezig bij de vergaderingen, maar is geen lid van de Medezeggenschapsraad.

U kunt altijd een van de MR leden aanspreken om wat te vragen of een mail sturen naar mr@deduinsprong.nl

 

MR leden

Marjorie Dircksens

Ouder

Marcel Muskens

Ouder

Melanie Sars

Ouder

Mariska van Driel

Ouder

Matij Mersch

Ouder

Esther Kuijsters

Leerkracht

Tamara Arendse

Leerkracht groep 7c

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Sanne Krol

Leerkracht groep 6c

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Koen van Bokhoven

Leerkracht

Merel Hommel

Leerkracht groep 8b

Werkdagen: maandag t/m donderdag

De Medezeggenschapsraad adviseert o.a. bij voorgenomen fundamentele wijzigingen in de schoolorganisatie of het onderwijsprogramma, personeelsbenoemingen, de vakantieregeling, zaken betreffende veiligheid en gezondheid op school en het toelaten of verwijderen van leerlingen.

Het schoolbestuur (directie Scala) vraagt de Medezeggenschapsraad om instemming bij besluiten over fusie van de school, deelname aan onderwijskundige projecten, belangrijke verbouwingen en beleid m.b.t. voorzieningen voor de leerlingen en het betrekken van ouders bij ondersteunende werkzaamheden op school.

De uiteindelijke verantwoordelijkheid blijft bij het schoolbestuur.

De Medezeggenschapsraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding over allerlei zaken die de school betreffen. Deze vorm van inspraak is geregeld in de Wet Medezeggenschapsraad op Scholen (WMS).

Het schoolbestuur is verplicht om de Medezeggenschapsraad twee keer per jaar te informeren over de algemene gang van zaken. In de Wet Medezeggenschap op Scholen in het MR reglement ligt vast op welke wijze de Medezeggenschapsraad instemmingsrecht of adviesrecht heeft.

 

Bevoegdheden van de Medezeggenschapsraad:

  • Recht op informatie.

  • Recht op overleg met het bestuur.

  • Aandragen van onderwerpen.

  • Adviesrecht; Adviesrecht wil zeggen dat de directie het standpunt van de MR niet hoeft over te nemen, wel dat er serieus op gereageerd moet worden.

  • Instemmingsrecht; het instemmingsrecht gaat een stap verder dan het adviesrecht: in dat geval kan de directie zonder instemming van de MR geen besluit nemen.

 

Wat doet de Medezeggenschapsraad niet:

  • Praten over individuen.

  • Zich opstellen als klachtenbureau

  • Zich gedragen als ombudsman.

  • Individuele problemen oplossen.

Naast de Medezeggenschapsraad is er ook nog een GMR. Dit is de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad van alle scholen die onder het bestuur Scala vallen. De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad behartigt de zaken, die voor de aangesloten scholen op dezelfde manier geregeld moeten worden.

Wilt u een keer een vergadering bijwonen als toehoorder of om een onderwerp in te brengen. Dat kan! U dient zich hiervoor een week voor de vergadering aan te melden via mr@deduinsprong.nl

 

Vergaderdata schooljaar 2021 - 2022:

Maandag 4 oktober

Dinsdag 9 november

Donderdag 3 februari

Maandag 7 maart

Dinsdag 5 april

Woensdag 18 mei

Donderdag 30 juni